Gabriela Sining Lila’s Martsa ng Kababaihan


Awit ng Sining Lila-Gabriela

March 8, 2011 Women’s March in Mendiola led by GABRIELA-Philippines

Sulong, sulong kababaihan
Sumulong at lumaban
Buuin natin ang samahan
Ng makabayang kababaihan
Lumahok sa produksyon
At pangmasang kilusan
Sa pagtatamo ng tunay
Na demokrasya at kalayaan

Koro
Sulong, sulong kababaihan
Sumulong at lumaban
Harapin ang nagsasamantala
Nang-aapi sa sambayanan
Kapit-bisig nating wasakin
Kapangyarihan ng gahaman
Kababaihan ay lalaya
Sa paglaya ng bayan

Iwaksi ang haka-hakang
Kababaiha’y mahina
Mayroon tayong isip at lakas
Tulad ng ating kapwa

Nakararaming kababaihan
Nabibilang sa mga naglikha
May mga intelektwal
Magsasaka at manggagawa

About Joanna Lerio

cultural journalist, multidisciplinary artist, educator, traveller, dreamer, yogini, vegetarian, advocate Facebook.com/JoannaLerioOfficial Youtube.com/juanalily Juanalily.wordpress.com/ Juanalilytravels.dreamtrips.com/refer Twitter.com/JoannaLerio Facebook.com/linanganng.kulturangpilipino Artistswelfare.org/join-us/
This entry was posted in Awit at Musika, Pagtatanghal and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s