Kailan: Hacienda Luisita Poetry Workshop for Peasant Youth


ni Ka Razid Parish

output ng Workshop sa Malikhaing Pagsulat sa Lakbay Sining 2011, isang art camp at immersion sa Tarlac na inilunsad ng SINAGBAYAN (Sining na Naglilingkod sa Bayan) sa pakikipagtulungan sa AMBALA (Alyansa ng mga manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita / Alliance of Farmworkers in Hacienda Luisita).

 

Production work ng mga kalahok ng Lakbay Sining 2011 sa Tarlac. Photo JM Lerio

Masdan mo ang kanyang anyo, larawan ng kamangmangan

Inaapi ng kapwa, hindi pa nalalaan

Walang puwang ang himagsik sa puso niya’t kalooban

Manapa’y pagtataka ang tanging nadarama

Hanggang minsa’y may sumapit na sa kanya’y pumukaw

Nagtatanong, sumasagot sa matagal nang mga katanungan

Ang minsan ay sinundan pa ng maraming pagtatagpo

At ang dati rati’y bulag ay marahan nang namumulat

Naging mag-aaral siya habang siya’y guro

Pinanday ng karanasan ang isip at puso.

Ang malamig na damdamin ay sumilakbo sa pangangalit.

Inaawit, tinutula ang paglayang kulay-dugo.

May tanaw ng pulang silangan.

May paglaya sa laksang aklasang-bayan.

Sa pagdagundong ng paparaming yapak sa putik ng pakikibaka,

Nagbabanta…

Nagbabanta…

Nagbabanta ang napipintong pagbabaklas sa tanikala!

Ang paglaya mula sa mapagsamantalang panginoong maylupa!

Ang paglaya sa mapaniil at busabos na sistemang panlipunan!

Pakilusin ang malawak at nagkakaisang tinig ng magsasaka’t mamamayang

Pinanday, pinagtibay ng mahabang pamimiyapis sa pakikibaka!

Sa paglaban, kamtin ang lupa, tunay na kalayaan at demokrasya!

Panoorin ang Pagtatanghal

About Joanna Lerio

cultural journalist, multidisciplinary artist, educator, traveller, dreamer, yogini, vegetarian, advocate Facebook.com/JoannaLerioOfficial Youtube.com/juanalily Juanalily.wordpress.com/ Juanalilytravels.dreamtrips.com/refer Twitter.com/JoannaLerio Facebook.com/linanganng.kulturangpilipino Artistswelfare.org/join-us/
This entry was posted in Palihan, Tula and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s