Subalit may Pag-asa: Hacienda Luisita Poetry Workshop for Peasant Youth


isinulat ni Ka Andres

output ng Workshop sa Malikhaing Pagsulat sa Lakbay Sining 2011, isang art camp at immersion sa Tarlac na inilunsad ng SINAGBAYAN (Sining na Naglilingkod sa Bayan) sa pakikipagtulungan sa AMBALA (Alyansa ng mga manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita / Alliance of Farmworkers in Hacienda Luisita).

Rehearsal ng interpretasyon ng tula ng mga kalahok sa Dance Theater Workshop. Photo JM Lerio

Nais ko’y mangalit

Sumigaw at magpatangay sa malawak na alapaap

Padagundungin ang kapatagan sa bulalas ng kampanang

puspos sa hibik at himagsik

Pansinin ang dugong nananalantay sa pusong tigib

sa taimting pagtangis

Pinalalim ng walang hanggang kontradiksyon.

Pagkat nais ko’y panahon!

Pagkat nais ko’y katahimikan!

Pagkat nais ko’y katiyakan!

Pagkat may mga nagtutunggaling saloobin

na tila simbigat ng pinagpatong

na Bundok Banahaw at Sierra Madre

Pagkat ako, sila…

ay sagka sa wastong pag-unawa’t pagsulong.

Subalit…

Subalit…

Subalit…

Subalit nawawatasan mo ang dusta’t hirap ng uring manggagawa.

Batid mo ang pandarahas ng mga dayuhan.

Namamalas mo ang pagdarahop ng mga magsasaka sa kanayunan.

Talos mo ang pasismo ng bulok na sistemang iniluluwal ng dayuhang

Interes kasapakat ang lokal na naghaharing-uri.

Alam mo…

Alam mo…

Alam mo…

Alam mong sa pagtakas ay walang pagtahan!

Na sa bawat lunas ay walang malas!

Na sa bawat pagyakap ay walang pagtangis!

Na sa bawat abstrakto ay may konkreto!

Kailangang magpasya.

Kailangang kumiling.

Kailangang makipagtunggali sa mundo ng kontradiksyon.

Oo, dahil ikaw, ako

Kabataan

Ay pag-asa pa rin ng bayan at ng kinabukasan.

Panoorin ang Pagtatanghal

About Joanna Lerio

cultural journalist, multidisciplinary artist, educator, traveller, dreamer, yogini, vegetarian, advocate Facebook.com/JoannaLerioOfficial Youtube.com/juanalily Juanalily.wordpress.com/ Juanalilytravels.dreamtrips.com/refer Twitter.com/JoannaLerio Facebook.com/linanganng.kulturangpilipino Artistswelfare.org/join-us/
This entry was posted in Tula and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s